Δικηγορικό γραφείο
Μ.Κροντήρη, Κ. Φανός
& Συνεργάτες

Ομήρου 47 ΤΚ 106 72 Αθήνα
Τηλ. 210 330-0542 & 213 015-9487

MKF Law Partners

MKF Law Partners

MKF Law Partners

Δικηγορικό γραφείο
Μ.Κροντήρη, Κ. Φανός
& Συνεργάτες

Ομήρου 47 ΤΚ 106 72 Αθήνα
Τηλ. 210 330-0542 & 213 015-9487

MKF Law Partners

 
Eμείς οι δικηγόροι δεν κτίζουμε γέφυρες. Δεν σηκώνουμε πύργους. Δεν κατασκευάζουμε μηχανές. Δεν ζωγραφίζουμε - παρά μόνον για δική μας προσωπική ευχαρίστηση. Είναι λίγα αυτά που κάνουμε και μπορούν οι άλλοι να δουν. Ωστόσο, είμαστε εμείς εκείνοι που εξομαλύνουμε τις δυσκολίες· που διορθώνουμε τα λάθη· φορτωνόμαστε το φορτίο των άλλων και με τη δική μας προσπάθεια καθιστούμε δυνατή την ειρηνική ζωή των ανθρώπων σε μια ειρηνική χώρα.

John W. Davis
Το Γραφείο

 
Το Δικηγορικό Γραφείο προσφέρει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλους τους τομείς του δικαίου των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο εμπορικό και αστικό δίκαιο, στο εταιρικό και χρηματιστηριακό δίκαιο, στο δίκαιο ενέργειας και περιβάλλοντος, σε θέματα τραπεζικού δικαίου και ρύθμισης χρεών καθώς και στο ιατρικό δίκαιο με ιδιαίτερη εξειδίκευση και εμπειρία στο Δίκαιο ανωνύμων και εν γένει εταιρειών, αναγκαστικής εκτέλεσης και Τραπεζικό Δίκαιο. Διαθέτει επίσης μακρά εμπειρία στον χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων, ενώ αναλαμβάνει και υποθέσεις Ελλήνων του εξωτερικού.

Γλώσσες επικοινωνίας : Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά.
Το Δικηγορικό γραφείο ασχολείται σε διάφορους τομείς της νομοθεσίας και της πρακτικής που αναλύονται κατωτέρω. Κατά γενικό κανόνα, ειδικεύεται σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις, εκτός από τη ναυτιλία. Συνεργάζεται επίσης με τους ειδικούς σε όλους τους τομείς που εμπλέκονται, όταν η βοήθεια είναι απαραίτητη, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης ή την επιθυμία του πελάτη. Η συνεργασία επεκτείνεται και σε άλλα επιστημονικά πεδία, όποτε απαιτείται στήριξη για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, π.χ. τεχνικής φύσεως.
Αστικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο ασχολείται με υποθέσεις Ενοχικού δικαίου (αδυναμία παροχής, υπερημερία, πλημμελή εκπλήρωση του οφειλέτη κ.αλ.), Εμπράγματου (κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη, απαλλοτριώσεις, κτηματολόγιο, υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας κ.αλ.), Οικογενειακού Δικαίου (υποχρεώσεις και δικαιώματα των συζύγων, τα περί λύσης του γάμου, τη γονική μέριμνα επί των παιδιών, δικαιώματα και υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσία και τα περί διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών) και Κληρονομικό Δίκαιο (κληρονομική διαδοχή, διαθήκη, επαγωγή της κληρονομίας στους κληρονόμους, νόμιμη μοίρα κ.λ.π.
Εργατικό Δίκαιο

Λόγω προστατευτικών νόμων και κανονισμών, το εργατικό δίκαιο παίζει σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις. Η σωστή παροχή συμβουλών περιορίζει τον κίνδυνο της προσφυγής, η οποία δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο στην Ελλάδα, ειδικά με τις Ενώσεις, αλλά και με τους υπαλλήλους που αποχωρούν από την εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο. Έτσι, το Εργατικό Δίκαιο έχει γίνει αυτόνομος τομέας του δικαίου. Αρχικά ήταν μέρος του αστικού δικαίου, έγινε όμως ένα πολύπλοκο σύστημα προσανατολισμένο στην προστασία των εργαζομένων εναντίον των ισχυρών εργοδοτών.
Εμπορικό Δίκαιο

Επιταγές, Συναλλαγματικές, Διαταγές πληρωμής και ανακοπές, Ίδρυση όλων των εταιρειών, ΑΕ,ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ.
Τραπεζικό Δίκαιο

Έλεγχος συμβάσεων, έλεγχος τίτλων στο υποθηκοφυλακείο, εμπράγματη εξασφάλιση πιστώσεων (προσημειώσεις, υποθήκες, δικαστικές μεσεγγυήσεις, μεταβιβάσεις, τροπή προσημειώσεων σε υποθήκες)

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Αιτήσεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ρυθμίσεις τραπεζών και συμφωνίες.
Διοικητικό Δίκαιο

Άδειες, συμπεριλαμβανομένων Εγκρίσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνικές Μελέτες, Εγκατάσταση και Άδειες Λειτουργίας κλπ. Προμηθειών του κράτους και των κρατικών οργανισμών, καθώς και των διαδικασιών προσφοράς αυτής. Ο τομέας αυτός διέπεται από ειδική νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει ευρωπαϊκών περιορισμών Νόμο και τους Κανονισμούς. Το γραφείο παρίσταται ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (Conseil d 'Etat), καθώς οι περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις να περάσουν από μια φάση της ασκήσεως της προσφυγής προτού εκτελωνιστούν.
Δίκαιο Ανταγωνισμού

Το Δικηγορικό γραφείο καλύπτει i) το Χειρισμό σύνθετων περιπτώσεων αντι ανταγωνιστικών συμφωνιών, εναρμονισμένες πρακτικές, αποφάσεις εμπορικών ενώσεων, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ii) Ακροάσεις ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και περαιτέρω προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, iii) νομικές γνωμοδοτήσεις.
Συμβάσεις

Το Δικηγορικό Γραφείο παρέχει πλήρη νομική συμβουλή σχετικά με τη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση όλων των τύπων των εμπορικών συμβάσεων, franchising, leasing και της πληροφορικής συμφωνιών, καθώς και όλα τα είδη των εταιρικών συμβάσεων (π.χ. μέτοχοι, αγορά μετοχών, μεσεγγύηση, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, την εξωτερική ανάθεση για συμφωνίες). Επίσης παρέχει νομικές συμβουλές για αντιπροσωπεία και διανομή.
Εταιρικό Δίκαιο

Υπάρχει μακρά εμπειρία στο κλάδο των επιχειρήσεων, στο σύστημα «one-stop shop», μια απλοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία που ισχύει τώρα για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το γραφείο ασχολείται με την απόκτηση, τη δημιουργία ή τη μετατροπή της επιχείρησης, παροχή νομικών συμβουλών σε όλες τις πτυχές του δικαίου των επιχειρήσεων στην καθημερινή τους λειτουργία, (συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών προγράμματα κλπ.), συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και όλα τα θέματα (συμβάσεις, απόψεις στην εργασία ή τα φορολογικά, εκδίκασή υποθέσεων, αδειών κλπ.), συμπεριλαμβανομένων των ποινικών υποθέσεων.
Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης

Διαταγές πληρωμής, απόγραφα, κατασχέσεις, ενέχυρα, προσημειώσεις, πλειστηριασμοί.
Ανάπτυξη ακινήτων - Τουρισμός

Tο γραφείο ασχολείται και στον τομέα των ακινήτων, με ένα εξαιρετικό συνδυασμό το οποίο εξασφαλίζει στους πελάτες ασφαλείς νομικές συμβουλές, σε εταιρίες ανάπτυξης ακινήτων, σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μισθώσεις sale and lease back εμπράγματες ασφάλειες.

Εμπορικά σήματα και σήματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Tο γραφείο χειρίζεται υποθέσεις εμπορικών σημάτων. Έχει μακρά εμπειρία στον τομέα της κατοχύρωσης, ανανέωσης, έρευνα (βιασύνη ή τακτική), της ασκήσεως της προσφυγής είτε ενώπιον της επιτροπής σημάτων ή των διοικητικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου (Conseil d 'Etat).

IT & Τηλεπικοινωνίες

Το Δικηγορικό γραφείο διαθέτει εμπειρία στο κανονιστικό πλαίσιο του τομέα των τηλεπικοινωνιών δεδομένου ότι η Μαρίνα Κροντήρη ενήργησε για χρόνια ως νομικός σύμβουλος ενός από τους πρώτους εναλλακτικούς φορείς τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας βαθιά κατανόηση των νομικών θεμάτων των επιχειρήσεων πληροφορικής.
Δίκαια Ενασχόλησης
Το Δικηγορικό γραφείο ασχολείται σε διάφορους τομείς της νομοθεσίας και της πρακτικής που αναλύονται κατωτέρω. Κατά γενικό κανόνα, ειδικεύεται σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις, εκτός από τη ναυτιλία. Συνεργάζεται επίσης με τους ειδικούς σε όλους τους τομείς που εμπλέκονται, όταν η βοήθεια είναι απαραίτητη, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης ή την επιθυμία του πελάτη. Η συνεργασία επεκτείνεται και σε άλλα επιστημονικά πεδία, όποτε απαιτείται στήριξη για την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, π.χ. τεχνικής φύσεως.
Δίκαια Ενασχόλησης

Αστικό δίκαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο ασχολείται με υποθέσεις Ενοχικού δικαίου (αδυναμία παροχής, υπερημερία, πλημμελή εκπλήρωση του οφειλέτη κ.αλ.), Εμπράγματου (κυριότητα, νομή, επικαρπία, δουλείες, ενέχυρο, υποθήκη, απαλλοτριώσεις, κτηματολόγιο, υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας κ.αλ.), Οικογενειακού Δικαίου (υποχρεώσεις και δικαιώματα των συζύγων, τα περί λύσης του γάμου, τη γονική μέριμνα επί των παιδιών, δικαιώματα και υποχρεώσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσία και τα περί διατροφής μεταξύ συζύγων και συγγενών) και Κληρονομικό Δίκαιο (κληρονομική διαδοχή, διαθήκη, επαγωγή της κληρονομίας στους κληρονόμους, νόμιμη μοίρα κ.λ.π.

Ποινικό δίκαιο

Εργατικό δίκαιο

Λόγω προστατευτικών νόμων και κανονισμών, το εργατικό δίκαιο παίζει σημαντικό ρόλο στις επιχειρήσεις. Η σωστή παροχή συμβουλών περιορίζει τον κίνδυνο της προσφυγής, η οποία δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο στην Ελλάδα, ειδικά με τις Ενώσεις, αλλά και με τους υπαλλήλους που αποχωρούν από την εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο. Έτσι, το Εργατικό Δίκαιο έχει γίνει αυτόνομος τομέας του δικαίου. Αρχικά ήταν μέρος του αστικού δικαίου, έγινε όμως ένα πολύπλοκο σύστημα προσανατολισμένο στην προστασία των εργαζομένων εναντίον των ισχυρών εργοδοτών.

Εμπορικό δίκαιο

Επιταγές, Συναλλαγματικές, Διαταγές πληρωμής και ανακοπές, Ίδρυση όλων των εταιρειών, ΑΕ,ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ.

Τραπεζικό δίκαιο

Έλεγχος συμβάσεων, έλεγχος τίτλων στο υποθηκοφυλακείο, εμπράγματη εξασφάλιση πιστώσεων (προσημειώσεις, υποθήκες, δικαστικές μεσεγγυήσεις, μεταβιβάσεις, τροπή προσημειώσεων σε υποθήκες)

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Αιτήσεις για υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ρυθμίσεις τραπεζών και συμφωνίες.

Διοικητικό δίκαιο

Άδειες, συμπεριλαμβανομένων Εγκρίσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνικές Μελέτες, Εγκατάσταση και Άδειες Λειτουργίας κλπ. Προμηθειών του κράτους και των κρατικών οργανισμών, καθώς και των διαδικασιών προσφοράς αυτής. Ο τομέας αυτός διέπεται από ειδική νομοθεσία, η οποία περιλαμβάνει ευρωπαϊκών περιορισμών Νόμο και τους Κανονισμούς. Το γραφείο παρίσταται ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (Conseil d 'Etat), καθώς οι περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις να περάσουν από μια φάση της ασκήσεως της προσφυγής προτού εκτελωνιστούν.

Δίκαιο ανταγωνισμού

Το Δικηγορικό γραφείο καλύπτει i) το Χειρισμό σύνθετων περιπτώσεων αντι ανταγωνιστικών συμφωνιών, εναρμονισμένες πρακτικές, αποφάσεις εμπορικών ενώσεων, κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, ii) Ακροάσεις ενώπιον της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού και περαιτέρω προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, iii) νομικές γνωμοδοτήσεις.

Συμβάσεις

Το Δικηγορικό Γραφείο παρέχει πλήρη νομική συμβουλή σχετικά με τη σύνταξη και τη διαπραγμάτευση όλων των τύπων των εμπορικών συμβάσεων, franchising, leasing και της πληροφορικής συμφωνιών, καθώς και όλα τα είδη των εταιρικών συμβάσεων (π.χ. μέτοχοι, αγορά μετοχών, μεσεγγύηση, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, την εξωτερική ανάθεση για συμφωνίες). Επίσης παρέχει νομικές συμβουλές για αντιπροσωπεία και διανομή.

Εταιρικό δίκαιο

Υπάρχει μακρά εμπειρία στο κλάδο των επιχειρήσεων, στο σύστημα «one-stop shop», μια απλοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία που ισχύει τώρα για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το γραφείο ασχολείται με την απόκτηση, τη δημιουργία ή τη μετατροπή της επιχείρησης, παροχή νομικών συμβουλών σε όλες τις πτυχές του δικαίου των επιχειρήσεων στην καθημερινή τους λειτουργία, (συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τροποποιήσεις των άρθρων του Καταστατικού, δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών προγράμματα κλπ.), συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και όλα τα θέματα (συμβάσεις, απόψεις στην εργασία ή τα φορολογικά, εκδίκασή υποθέσεων, αδειών κλπ.), συμπεριλαμβανομένων των ποινικών υποθέσεων.

Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης

Διαταγές πληρωμής, απόγραφα, κατασχέσεις, ενέχυρα, προσημειώσεις, πλειστηριασμοί.

Ανάπτυξη ακινήτων - Τουρισμός

Tο γραφείο ασχολείται και στον τομέα των ακινήτων, με ένα εξαιρετικό συνδυασμό το οποίο εξασφαλίζει στους πελάτες ασφαλείς νομικές συμβουλές, σε εταιρίες ανάπτυξης ακινήτων, σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μισθώσεις sale and lease back εμπράγματες ασφάλειες.

Εμπορικά σήματα

Tο γραφείο χειρίζεται υποθέσεις εμπορικών σημάτων. Έχει μακρά εμπειρία στον τομέα της κατοχύρωσης, ανανέωσης, έρευνα (βιασύνη ή τακτική), της ασκήσεως της προσφυγής είτε ενώπιον της επιτροπής σημάτων ή των διοικητικών δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Δικαστηρίου (Conseil d 'Etat).

ΙΤ - Τηλεπικοινωνίες

Το Δικηγορικό γραφείο διαθέτει εμπειρία στο κανονιστικό πλαίσιο του τομέα των τηλεπικοινωνιών δεδομένου ότι η Μαρίνα Κροντήρη ενήργησε για χρόνια ως νομικός σύμβουλος ενός από τους πρώτους εναλλακτικούς φορείς τηλεπικοινωνιών, προσφέροντας βαθιά κατανόηση των νομικών θεμάτων των επιχειρήσεων πληροφορικής.
 

Μαρίνα Κροντήρη

Σπουδές

Η Μαρίνα Κροντήρη είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εμβάθυνε τις γνώσεις της στο Πανεπιστήμιο Harvard παρακολουθώντας ένα τρίμηνο σπουδών στο Εμπορικό Δίκαιο (Commercial Law) και στο Δίκαιο Ανταγωνισμού (Competition Law). To 2001 διετέλεσε δικηγόρος στον Άρειο Πάγο - Δ.Σ.Α.

Ομιλεί άπταιστα την αγγλική και πολύ καλά την γερμανική γλώσσα.

Επαγγελματική εμπειρία

Έχει πλούσια επαγγελματική εμπειρία. Το 1993 έκανε την πρακτική της άσκηση στο δικηγορικό γραφείου του Τάκη Παπαλάμπρου ενασχολούμενη με το Ποινικό Δίκαιο. Κατά την διάρκεια της άσκησης υπηρέτησε ως γραμματέας στην Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων. Στα 1994 συνεργάσθηκε με τον Παναγιώτη Αποστολόπουλο.

To 1995 συνεργάζεται με τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. κρατικές προμήθειες και συμβάσεις του δημοσίου, διοικητικό δίκαιο. Το 1996 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου εταιρειών NETMED ΗΕLLAS A.E. με αντικείμενο το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, το εταιρικό δίκαιο, την κατάρτιση ποικίλλων συμβάσεων και το αθλητικό δίκαιο. Παράλληλα, ασχολήθηκε με θέματα του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου, συμβάσεις με συνδρομητές (εταιρικούς και απλούς, ανταλλακτικές συμβάσεις διαφήμισης) και εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων

Από το 1998 - 2000 είναι Νομικός Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Λεωφορείων και Δικηγόρος στον Αλληλασφαλιστικό Συνεταιρισμό των Τουριστικών Λεωφορείων για εκπροσώπηση της σε αυτοκινητιστικές υποθέσεις.

Η σταδιοδρομία της συνεχίζεται από το 2001 - 2003 στην εταιρεία ΦΑΣΜΑ Α.Ε. ως Νομικός Σύμβουλος. Ασχολείται με κρατικές προμήθειες, συμβάσεις με ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. και προκηρύξεις. Παράλληλα, απασχολείται σε αστική εταιρία ακινήτων (συμβάσεις πώλησης, προσημειώσεις ακινήτων).

Από το 2003 - 2006 εργάζεται ως Έμμισθη δικηγόρος στην εταιρεία TELEPASSPORT A.E. όπου ασχολείται με αστικό, εργατικό δίκαιο, δίκαιο τηλεπικοινωνιών, Triple play και εκπροσώπηση της εταιρείας στις δικαστικές υποθέσεις. Παράλληλα συμμετέχει στην Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) ως πραγματογνώμονας για σχέδια νόμου σχετικά με το δίκαιο ανταγωνισμού και εργατικό δίκαιο.

Από το 2006 - 2009 είναι Νομικός Σύμβουλος (in house lawyer) στην εταιρεία ΛΑΝΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. εισηγμένη στο Χ.Α. Η ενασχόληση αφορά σε τηλεπικοινωνιακά θέματα (συμβάσεις, όρους παροχής υπηρεσιών, θέματα ΕΕΤΤ) και από το 2007 είναι γραμματέας της εταιρικής γραμματείας του ομίλου, υπεύθυνη για την σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων και δημοσίευση αυτών, για τις ανακοινώσεις τύπου στο Χρηματιστήριο Αθηνών και θέματα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την νομική κατοχύρωση της εταιρείας. Κύριες αρμοδιότητες είναι η σύνταξη συμφωνητικών, η έκδοση ομολογιακών δανείων, οι συστάσεις ενεχύρου, οι τραπεζικές συμβάσεις, τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας για το Triple play και η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων.

Από το 2009 - 2011 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος (in house lawyer) στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. εισηγμένη στο Χ.Α. Στην θέση αυτή είναι Υπεύθυνη γραμματέας στο ΔΣ της εταιρείας και υπεύθυνη για τις ανακοινώσεις στο Χ.Α. Ασχολείται με συμβάσεις, δικαστηριακές υποθέσεις, σύνταξη συμφωνητικών, συστάσεις ενεχύρου, τραπεζικές συμβάσεις, διαφόρων δικογράφων και εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων.

Από το 2012 έως σήμερα είναι Νομικός Σύμβουλος σε εταιρία συμβούλων για οικονομικά και φορολογικά θέματα και υποθέσεις άρθρου 99 και 106 Πτωχευτικού Κώδικα. Παράλληλα είναι νομικός σύμβουλος σε εταιρείες Ιατρικών υπηρεσιών και διαγνωστικά κέντρα. Συνάμα, διατητεί δικηγορικό γραφείο με υποθέσεις κυρίως εμπορικές, εργατικό, οικονομικό και εργατικό ποινικό και δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Κωνσταντίνος Φανός

Σπουδές

Ο Κωνσταντίνος Φανός είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το έτος 2000. Προήχθη σε δικηγόρο στον Άρειο Πάγο το έτος 2009. Ομιλεί άπταιστα την αγγλική και καλά την γαλλική γλώσσα.

Επαγγελματική εμπειρία

Πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στα δικηγορικά γραφεία των Δημητρίου Μέλισσα, Γεωργίου Μανουσάκη και Λάμπρου Σταμάτη, με τον οποίο και συνεργάστηκε από τις αρχές του έτους 2000 έως και τις αρχές του έτους 2014. Στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσης και κατάρτισής του συμμετείχε σε Συνέδρια Επιστημονικών Συνδέσμων της χώρας, που είχαν κατά καιρούς ως αντικείμενο τις νέες νομοθετικές εξελίξεις στο χώρο του Αστικού και του Εμπορικού Δικαίου. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας διατηρεί δικηγορικό γραφείο, το οποίο αναλαμβάνει υποθέσεις κυρίως αστικού κι εμπορικού δικαίου, ενώ διαθέτει και εμπειρία σε χειρισμό υποθέσεων ποινικού και διοικητικού δικαίου.

Πέραν της ιδιωτικής πελατείας του, ενδεικτικά εντολείς του έχουν διατελέσει Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Εταιρείες Χρηματοδοτικών Μισθώσεων, Ιδιωτικές Κλινικές και Θεραπευτήρια, Εταιρείες Έντυπης και Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Κατασκευαστικές Εταιρείες Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Εταιρείες Αξιοποίησης Ακινήτων, Αστικές Εταιρείες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, Εισαγωγικές Εταιρείες παιδικών παιχνιδιών, Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης κλπ. Κατά τη διάρκεια της πλούσιας επαγγελματικής του σταδιοδρομίας έχει εκπροσωπήσει επιτυχώς τους εντολείς του και έχει ασχοληθεί με:

⏵Σύνταξη και υποστήριξη αγωγών ενοχικού, εμπραγμάτου, κληρονομικού, εργατικού, ασφαλιστικού και εμπορικού δικαίου.
⏵Σύνταξη αιτήσεων για έκδοση διαταγής πληρωμής (από επιταγή, συναλλαγματική, γραμμάτιο σε διαταγή, τιμολόγιο πώλησης, δάνειο - εκχωρημένο ή μη, πιστωτική κάρτα, εγγυητική επιστολή, ομολογίες), διαταγής πληρωμής μισθωμάτων κι απόδοσης μισθίου, επιταγών προς εκτέλεση.
⏵Σύνταξη ανακοπών κι αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης διαταγών πληρωμής και παράσταση στις σχετικές δίκες είτε από την πλευρά του αιτούντος είτε του καθ’ ου.
⏵Σύνταξη όλων των ανακοπών κι αιτήσεων αναστολής στις δίκες περί την εκτέλεση (933, 938, 954, 966, 1000 ΚπολΔ), ανακοπών παντός είδους, τριτανακοπών, παρεμβάσεων (κύριων &πρόσθετων), προσεπικλήσεων, ανακοινώσεων δίκης κλπ. καθώς και παράσταση στις σχετικές δίκες είτε από την πλευρά του αιτούντος είτε του καθ’ ου.
⏵Σύνταξη και υποστήριξη αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης, δικαστικής μεσεγγύησης, προσωρινής επιδίκασης απαίτησης και νομής κινητού ή ακινήτου.
⏵Εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (συναινετικής ή κατ’ αντιδικία), υποθήκης και τροπής προσημείωσης σε υποθήκη.
⏵Σύνταξη αιτήσεων, ανακοπών κι αναγγελιών απαιτήσεων (και υποστήριξή τους) στην πτωχευτική διαδικασία.
⏵Σύνταξη εντολής προς εκτέλεση, συνέχισης ή ματαίωσης πλειστηριασμού, παραγγελίας προς κατάσχεση ή προς έκδοση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης.
⏵Υπογραφή πράξεων δήλωσης συνέχισης πλειστηριασμού και κατάθεσης εγγράφων σε υπάλληλο πλειστηριασμού.
⏵Σύνταξη αναγγελίας απαίτησης σε πλειστηριασμό με ισχύ αυτοτελούς κατάσχεσης.
⏵Εξόφληση πίνακα κατάταξης και είσπραξη εκπλειστηριάσματος με ή χωρίς εγγυητική επιστολή.
⏵Υπογραφή πράξης άρσης κατάσχεσης.
⏵Σύνταξη αγωγής διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας και εγγραφή της στα Βιβλία Διεκδικήσεων.
⏵Σύνταξη ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης.
⏵Σύνταξη ανακοπής κατά του κύρους διενεργηθέντος πλειστηριασμού.
⏵Μεταγραφή περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου και κατάθεση αίτησης εξάλειψης υφιστάμενων βαρών.
⏵Αναγκαστική εκτέλεση κατά του καθ’ ου ο πλειστηριασμός με αποβολή κι εγκατάσταση του υπερθεματιστή.
⏵Υποβολή αίτησης για αναγκαστική εκποίηση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
⏵Σύνταξη κατασχετηρίου εις χείρας τρίτου.
⏵Έρευνες ακίνητης περιουσίας σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία όλης της χώρας
⏵Δηλώσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και βαρών σε Γραφεία Κτηματογράφησης.
⏵Σύνταξη ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας σε μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων, παράσταση σε προσύμφωνα και οριστικά συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων, sale &lease back, σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κάθετης συνιδιοκτησίας, κανονισμού σχέσεων συνιδιοκτητών, δωρεών εν ζωή και αιτία θανάτου, γονικών παροχών, δημόσιας διαθήκης, αποδοχής κληρονομιάς κλπ. και επιμέλεια μεταγραφής και καταχώρησης αυτών.
⏵Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών μισθώσεων (εμπορικών, κατοικίας, υπεκμίσθωσης κλπ.), εκχώρησης απαίτησης, δανείου, μεταβίβασης επιχείρησης κλπ.
⏵Σύνταξη καταστατικών, πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., τροποποιήσεων σύστασης κάθε είδους εταιριών (κεφαλαιουχικών, προσωπικών, αστικών κλπ.), ως επίσης και διεκπεραίωση κάθε είδους νομικών ενεργειών, που απαιτούν οι παραπάνω εταιρείες και ειδικά οι ανώνυμες.
⏵Χειρισμός δικών επί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης, παράσταση σε δίκες για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος, σύνταξη και υποστήριξη αίτησης για καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, για ιδιαίτερη αποζημίωση λόγω μείωσης αξίας απομένοντος τμήματος ακινήτου και για άρση αυτοαποζημίωσης εκ της απαλλοτρίωσης).
⏵Σύνταξη αιτήσεων στην εκούσια δικαιοδοσία (κήρυξη αξιογράφου ανισχύρου, δικαστική συμπαράσταση, άδεια ανηλίκου για εκποίηση ακινήτου κλπ.).
Επιτυχής χειρισμός δικών εργατικών ατυχημάτων και αυτοκινητικών διαφορών και είσπραξη αποζημιώσεων.
⏵Χειρισμός δικών για υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
⏵Χειρισμός δικών οικογενειακού δικαίου (διατροφές, επιμέλεια, επικοινωνία, διαζύγιο συναινετικό ή κατ’ αντιδικία, προσβολή πατρότητας κλπ.).
⏵Σύνταξη εξωδίκων για διάφορα θέματα (καταγγελίες συμβάσεων κλπ.).
⏵Υποβολή μηνύσεων για ακάλυπτη επιταγή, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, συκοφαντική δυσφήμηση ανωνύμου εταιρείας κλπ. και παράσταση στα ποινικά δικαστήρια ως πολιτικώς ενάγων.
⏵Υπεράσπιση κατηγορουμένων σε στρατιωτικά ποινικά δικαστήρια (ανυποταξία κλπ.).
⏵Καταχώρηση σήματος στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Επικοινωνία

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ομήρου 47
Αθήνα ΤΚ 10672

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
210 330-0542213 015 9487
info@mkf-lawpartners.com